Pripovijetke i prozni fragmenti Franz Kafka:
Pripovijetke i prozni fragmenti

Preveo Boris Peri?
Format: 13x20 cm
Meki uvez s klapnama 248 str.
ISBN: 978-953-332-050-2
Cijena: 139,00kn


Opse?no knji?evno djelo Franza Kafke mo?e se dijeliti prema više kriterija, od uvrije?ene podjele na bilješke, skice, pripovijetke i romane, preko podjele na tekstove objavljene za ?ivota i posthumno, pa sve do onih malo zahtjevnijih, primjerice prema dominantnim motivskim skupinama kao što su deteritorijalizacija, postajanje ?ivotinjom, funkcioniranje stroja itd.
U svjetlu potonje podjele va?ni su i prelasci s jedne literarne "opsesije" na drugu, koji se tako?er mogu jasno iš?itati iz pojedinih tekstova, a uvelike pridonose zaokru?ivanju slike o opusu jednog od nedvojbeno najve?ih i najzanimljivijih pisaca 20. stolje?a.
Za kvalitetno prou?avanje Kafkina djela, kao i za cjelovitiji ?itala?ki do?ivljaj, ?itala?ku pa?nju trebalo bi usmjeravati i na sve one dulje ili kra?e radove iz kojih su Kafkine temeljne literarne intencije katkada mnogo razvidnije.
Ova knjiga stoga sadr?i nove prijevode tih vrijednih djelca koje je Boris Peri? vrsno prilagodio recentnim literarno-lingvisti?kim spoznajama, ne samo da se njima upotpuni slika što je doma?i ?itatelj mo?e ste?i o Kafkinu opusu nego, naprosto, i da se spase od potpuna zaborava.

Utonuti u no?. Kao što katkada spuštamo glavu ne bismo li razmišljali – e na taj na?in sasvim utonuti u no?. Uokolo spavaju ljudi. Mali je to igrokaz, nedu?na samoobmana, da spavaju u ku?ama, u stamenim posteljama, pod stamenim krovom, ispru?eni ili skutreni na madracima, u ponjavama, pod pokriva?ima, a zapravo su se našli na okupu kao neko? davno i kao što ?e se na?i opet, usred pusta krajobraza, u logoru na ?istini, nepregledan broj ljudi, vojska, narod, pod ledenim nebom na ledenoj zemlji, popadali ni?ice gdje se ranije stajalo, ?ela pritisnuta na ruku, lica okrenuta prema tlu, oni mirno dišu. A ti bdiješ, jedan si od stra?ara, zibaš zapaljeno drvce s hrpe pru?a kraj sebe da prona?eš sljede?eg. Zašto bdiješ? Netko mora bdjeti, tako je re?eno. Netko mora biti tu.
Franz Kafka

Moja ideja romana jest da se svede na osobnu borbu, na direktno i potpuno uvla?enje u autorovu ?ivotnu pri?u. Tu zamisao preuzimam od Kafke...
Jonathan Franzen