?rna mati zemla Kristian Novak:
?rna mati zemla

Format: 14x22 cm
Tvrdi uvez s ovitkom, 296 str.
ISBN: 978-953-332-059-5
Cijena: 140,00 kn


Naklada OceanMore objavila je "?rnu mati zemlu" Kristiana Novaka, djelo koje je ve? do?ivjelo nekoliko stranih izdanja, osvojilo Nagradu T-portala 2013. za roman godine, a kazališna i filmska adaptacija su u tijeku.

Kak god da se zeme, ovu knigu nebude zela ?rna mati zemla. Vrnula nam je veru da se vsi moremo razmeti, od severa do juga. Vrgnuti v stran se kaj ni vredno spomena dumati kak nam je svima v nevoli jednak: ?e smo z sela, budu nas v kalup deli ili z nas vraga sterali; ?e smo z grada, budemo se vtoplili bezimeni ili došli na svoju cenu. Dogajanje v kojem jeden cepec iš?e sebe razmeli smo kak da nam se širša slika ka?e: kam god be?al, od sebe pobe?i ne moreš. A la?lifcof je i tak preve? na svetu. Ovogodišnji dobitnik nagrade za roman godine je Kristian Novak!
IZ OBRAZLO?ENJA ?IRIJA ZA DODJELU NAGRADE TPORTALA ZA ROMAN GODINE


U svakom slu?aju, Novak je napisao sjajan roman koji se, unato? ve?em opsegu, teško ispušta iz ruku. Osim napete fabule, koja ima i elemente trilera, roman plijeni pa?nju i modernim pripovjeda?kim prosedeom, koji obilje?avaju slobodan rje?nik, nerijetko za?injen vulgarizmima, smisao za detalje, sjajne dosjetke, nerijetko na rubu humora, te invektive prema izazovima suvremenosti, a iznad svega uvjerljivi dijalozi, od kojih je ve?ina na lokalnom kajkavskom jeziku. 
MARIO KOLAR, KOLO


Strašna, ma strašno dobra knjiga.
DAMIR VUJNOVAC, BOOKMARK


?rna mati zemla pomalo podsje?a na me?imursku (ili ako ho?ete) prekmursku gibanicu. To je iznimno kalori?na literarna poslastica koja ima snagu glavnog jela. 

DENIS DERK, VE?ERNJI LIST


Onima koji su mo?da prestali vjerovati kako imamo zaista talentiranih pisaca preporu?ujem da pro?itaju kako se ve? u djetinjstvu lome i stvaraju karakteri odraslih osoba, i kako odrasta Matija koji i s?m ka?e bio sam puno djece, ali imao sam malo djetinjstva. Uzmite ?rnu mati zemlu. 
NEVEN VULI?, HRVATSKI RADIO 3


Drugi kvalitet romana je ljubavna pri?a izme?u sada ve? zrelog Matije Dolen?eca i Dine Gajski koja zauzima prvu tre?inu narativa. Izuzetno sugestivno napisana, sa prili?nom brojem veoma preciznih zapa?anja i sjajnom dinamikom, ova (tu?na?!) ljubavna povest koja slu?i kao okida? glavnoj pri?i romana, verovatno je najbolji tekst posve?en jednoj od glavnih knji?evnih tema – odnosu izme?u ljubavnika – poslednjih nekoliko godina u regionalnoj prozi. 
VLADIMIR ARSENI?, E-NOVINE


(...) ena ve?jih literarnih mojstrovin balkanske regije v zadnjih letih. 
?IGA VALENTI?, BUKLA 115