Upomo?, molim oprost! Frédéric Beigbeder:
Upomo?, molim oprost!

Prevela s francuskoga Ljiljana Je?i?
ISBN: 978-953-7056-50-6
meki uvez s klapnama, 224 str.


"Upomo?, molim oprost!" knjiga je o ljubavi koja nije ostvariva izme?u Francuza mojih godina i mlade Ruskinje ali to je i nastavak "129,90" jer govori o pretvaranju svijeta u tr?ište, a ljudskog tijela u robu za to tr?ište. Poslije marketinga postoji tim više fizi?ka ?enska ljepota koju se upotrebljava za prodaju kozmeti?kih sredstava koja bi trebala sprije?iti starenje i dati nam osje?aj da mo?emo vje?no biti mladi. Radi se o fizi?koj ljepoti, ali i o totalitarizmu savršenog lica

Tako Octave Parango, nakon što je napustio marketing, postaje skaut u svijetu industrije ljepote te odlazi u Rusiju u potragu za savršenim licem, najljepšom ?enom na svijetu, koja ?e reklamirati proizvode svjetskog kozmeti?kog giganta L`Ideala ?iji je slogan "Sve ste vi jedinstvene".

Ali ovo je knjiga i o kraju utopije, o ?emu sam pisao i u "Windowsima", što zna?i da je nakon 2001. nastao jedan novi kapitalizam kojeg mnogi nazivaju totalitarnom demokracijom, a koji kod pojedinca – Paranga – izaziva potrebu da zove upomo?, molim oprost.

F. Beigbeder na promociji romana u Parizu u lipnju 2007.

 

Cijena 129,90 kn

Iz strane kritike:

"Cijelo vrijeme tog apokalipti?nog koktela, te trke na rubu ponora, potcrtane zajedljivim humorom, ali tako?er osje?ajnoš?u i sile te?e izme?u smijeha i straha, zabavljamo se i uznemireni smo. Na kraju to izgubljeno dijete nas poga?a do ganu?a."
Le Monde

"Ne?emo ovdje prepri?avati slijed ruskih avantura tog cini?nog erotomana, timviše primamljivog i podnošljivo depresivnog koji u besanim no?ima lunja oko zatvorenih crkvi. Samo da jednostavno znamo da je Beigbeder jednom novom snagom okru?io sveta?kim vijencem tu ispovijed Octavea Paranga i to mu ide jako dobro."
Télérama