Povratak Filipa Latinovi?a Boris Peri?:
Povratak Filipa Latinovi?a


ISBN: 978-953-332-008-3
meki uvez s klapnama, 224 str., cijena: 134,00kn


BORIS PERI?, ro?en 1966. u Vara?dinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao germanistiku i filozofiju. Bavi se knji?evnoš?u, knji?evnim i znanstvenim prevo?enjem te novinarstvom. Radio u više javnih glasila, obra?uju?i teme iz kulture, unutarnje i vanjske politike. Prozna djela i prijevode s njema?kog, hrvatskog, engleskog, francuskog i talijanskog objavljivao u hrvatskom i inozemnom
tisku. ?ivi i radi u Zagrebu kao samostalni umjetnik.Povratak Filipa Latinovi?a mogao bi izazvati
pozornost unutar hrvatske knji?evne produkcije ne samo posezanjem za motivima iz misaone riznice Miroslava Krle?e, a da istom ne bude parodija, ni pokušaj pisanja nastavka njegova romana, nego i svojevrsnom erotizacijom nekih njegovih likova i njihove unutarnje motivacije na zasadama psihoanaliti?kog i filozofskog promišljanja fenomena sadizma i mazohizma. Jedno i drugo romanu
daje specifi?nu stilisti?ku notu, koja ga, uza sve podudarnosti, bitno udaljava od predloška: u ?ivotnoj motivaciji njegovih likova naziru se, primjerice, brojne crte protagonista romanaVenera u krznu Leopolda von Sacher-Masocha, ?ija se temeljna struktura na specifi?an na?in reflektira i u nekim Krle?inim
djelima. Zanimljivo ispri?ana pri?a upravo labavom adaptacijom Krle?inih i Masochovih
motiva zahtjevima suvremenosti pokazuje se kao originalan na?in da se progovori o
duhovnom stanju današnjice. Mazohizam, pa ni sadizam, sugerira autor, nisu puki refleksi
u?ivanja u tjelesnom bolu i njegovu nanošenju, kao što nam to govori op?a predod?ba,
ve? me?usobno isklju?ivi, autonomni na?ini da se u uvjetima trajno ugušene pobune humorom
ili ironijom reagira na stegu društva, njegovih neumoljivih zakona i institucija.

Nije Peri? ni prvi ni zadnji koji je domovinski furor shvatio manje kao dar, a više kao folklor i teror. Što je još va?nije, pokazao je to na?inom i snagom koja njegov roman uzdi?e iznad naših knji?evnih i drugih standarda.
ZDRAVKO ZIMA, NOVI LIST


Knjiga Borisa Peri?a receptima koji ?e naše utrobe u?initi sretnima nudi recepturu za kulturni dijalog koji je nasušno potreban temperamentu i mentalitetu proizvoljno sljubljenih grupa na prapovijesnim na?elima
ksenofobije i autofobije, koje se u vlastiti postanak kunu da znaju tko su i odakle dolaze.
NIKOLA PETKOVI?, NOVI LIST

A za njega, kao i za prethodni roman, vrijedi da je umješan spoj istra?ivanja na
terenu, erudicije i pripovjeda?kog talenta, ukratko, mara i dara.
JAGNA POGA?NIK, JUTARNJI LIST