DNEVNIK 1966-1971 MAX FRISCH Max Frisch:
DNEVNIK 1966-1971 MAX FRISCH

Preveo s njema?kog Nikica Petrak
ISBN: 978-953-332-014-4
meki uvez s klapnama, 312 str., cijena: 169,00kn


Upitnici, statistike, eseji, putopisni zapisi, sje?anja, dijalozi, dnevni?ke zabilješke... Max Frisch iskoristio je rukovet ?anrova kako bi budu?im naraštajima ostavio svjedo?anstvo o svojem vremenu. Dnevnik je, naime, samo formalni okvir unutar kojeg je Frisch napisao majstorsko djelo koje, kako je o Dnevniku pisao The New York Times Book Review, “pokazuje kako razum i mo? zamišljanja pronalaze svoje teme i pogone i kako pisanje nije puka kronika ili knjiga snova, nego ?ivotno sredstvo bivanja ?ovjekom”.

On prakticira moral bez propovjedi i kritiku vremena bez propagande. Demonstrira anga?iranost bez razdra?ljivosti i protest bez histerije. Tako je postao klasikom me?u suvremenicima koji pišu na njema?kom jeziku. I tako je postao autor, ?ije ime signalizira više od naslova njegovih knjiga i ?ije ukupno djelo predstavlja više od zbroja svojih dijelova.
MARCEL REICH-RANICKI

O ?emu se radi u novom Dnevniku? Ponovno o ?ivotu ne slu?ajnog, iako veoma
nadarenog ?ovjeka, nego izri?ito o egzistenciji jednog suvremenika sveop?ih doga?aja. Era Hruš?ova, Kennedya i pape Ivana je gotova. Frisch još uvijek putuje mnogo i o?ito to ?ini rado. Tada, u poslijeratno doba, kroz uništenu Njema?ku u Prag, Varšavu, na kongres intelektualaca u Wroclaw. Sada u Sovjetski savez, na Volgu, kao po?asni gost proslave jubileja Maksima Gorkog. Ru?ak u kavani Bijele ku?e s doktorom Kissingerom. Izrael i Prag, posjet u Varšavi i gostuju?a profesura na Sveu?ilištu Columbia u New Yorku.
HANS MAYER