Ona i on Boris Greiner:
Ona i on

ISBN: 978-953-6946-17-4
meki uvez, šivano, 184 str., cijena:
120,00kn


Novi rukopis Borisa Greinera Ona i On proza je koja poprima formu romana ?ija je struktura na prvi pogled razmjerno otvorena. Protagonisti romana, uvijek anonimni ‘Ona’ i ‘On’, epizodi?no suprotstavljeni jedno drugom unutar ironi?ne pripovjedne pozicije 3. lica zanimljiv su analiti?ki instrument promišljanja uloge zajedništva.

Propitivanje ?ivotnosti i autenti?nosti predstavljenih pripovjednih glasova pomaknuto je iz domene subjektivnog pripovjeda?a u 1. licu, prema objektivnom, gotovo sveznaju?em pripovjeda?u u okviru pokušaja razumijevanja kompleksnih emotivnih odnosa ?ene i muškarca. Svojevrsno svjesno kolebanje izme?u pozicija objektivnog i subjektivnog otkriva autorovu te?nju razrješivanja problema objektivnog vrednovanja subjektivnog, u pravilu emotivnog, iskustva.

Inzistiraju?i na anonimnosti, odnosno upornom identificiranju likova isklju?ivo osobnim zamjenicama, autor ne upada u zamku univerzalisti?kog pojednostavljivanja, nego naprotiv uspijeva izgraditi konceptualni okvir za svojevrsni prozni eksperiment. Tako se ‘Ona’ i ‘On’, dok nastoje uistinu biti Dvoje, poistovje?uju u mnoštvo sekvenci i epizoda, u pojedinostima iz ?ivota parova. U intertekstualnoj pripovjednoj igri pisac ?e posegnuti za parovima poznatima iz povijesti knji?evnosti, ali i ostalih umjetni?kih medija te u skladu s time jasno i motivirano pokrijepiti vlastiti glas odgovaraju?im citatima. Odabrani ?ivotni trenuci bit ?e temelj metodologije kojoj je cilj daljnja potraga za situacijama kojima se narativna cjelina mo?e beskrajno proširivati.

Interpretacija postavljenog doga?ajnog okvira, koji neskriveno polazi od iskustva svakodnevice, predstavlja svjetonazor, odnosno pripovjeda?ku gestu koja omogu?uje izgradnju veoma zanimljive i ambiciozne strukture koja se istovremeno mo?e tretirati kao roman, ali i kao svojevrsni dnevni?ki zapis. Ispisivanje protoka vremena od dana do dana, a koriste?i se kronološkim redoslijedom s obzirom na naknadnu logiku autorove pozicije, u djelu je istaknuto namjerno usporavanje procesa pisanja. Uobi?ajene dimenzije ?ivota materijal su, prema autorovoj interpretaciji, za proizvoljno filozofsko ili paradigmatsko tuma?enje. Pa ipak, u samom je rukopisu mnogo manje proizvoljnosti, nego što bi se iz autorove primjedbe moglo naslutiti s obzirom na to da je posrijedi vrlo promišljena proza koja suptilno zahva?a prostor privatnosti i reinterpretira ga u znatno širem i univerzalnijem kontekstu. Ana Grbac